Riksdagsvalet 2023 Eduskuntavaalit 2023

Presentation

Hej ! Jag heter Hans Snellman, kallas för Hasse, och kandiderar som Sfp:s kandidat i kommande riksdagsval.
Jag är bosatt i Kaleby, Öja. Gift med Bodil och har 3 barn och 9 barnbarn. Till professionen är jag polisbefäl, överkommissarie och chef för polisinrättningens i Österbotten tillståndsserviceenhet. Jag har jobbat inom polisen över 40 år. De senaste 30 åren har jag jobbat med olika befäls- och chefsuppgifter, varav 10 års tid som biträdande polischef. Mitt verksamhetsområde är hela polisinrättningens område från Kristinestad till Karleby.
Jag har avlagt polisbefälsexamen vid Polisyrkeshögskolan och magistersexamen i förvaltningsvetenskaper vid Tammerfors universitet.

Jag är en kandidat med gedigen erfarenhet av olika förvaltningsområden och förtroendeuppdrag såsom; statlig förvaltning, flera valperioder i kommunala förtroendeuppdrag i Karleby stadsfullmäktige samt även styrelse- och olika nämnduppdrag. Jag har suttit flera perioder i Kiurus och beslutande organ, i Soites fullmäktige och ordförande för dess svenska sektion samt dess styrelse. I detta nu medlem i M-Ö:s välfärdsområdets fullmäktige. Flera perioder som medlem i M-Ö:s landskapsfullmäktige. Därutöver även många år i Söfuks styrelse samt Yrkeshögskolan Centrias styrelse. Jag har flera valperioders erfarenhet av kyrkliga förtroendeuppdrag, 4 perioder som stiftsfullmäktigeledamot i Borgå stift samt i detta nu som medlem i Karleby gemensamma kyrkofullmäktige (tidigare viceordförande) och medlem i gemensamma kyrkorådet. Jag har även verkat många år som delegat i Folktinget och som medlem i dess styrelse samt förvaltningsutskottet.

Jag är en social person, med förmåga att lyssna. Jag vågar säga både ja och nej och vågar stå för sina åsikter. Jag är målmedveten, kreativ, omsorgsfull och har samarbetsförmåga. Jag är en person med ansvarskänsla och stort intresse för samhällsfrågor och politiskt beslutsfattande. Med nämnda erfarenheter och egenskaper ställer jag mig ödmjukt till Ert förfogande som kandidat i kommande riksdagsval.
På Yle:s och Iltalehtis valmaskinssidor finns ytterligare mina svar på deras frågor dokumenterade liksom även mina motiveringar.

Familjen och villalivet är naturligtvis de viktigaste sakerna i mitt liv. Vi bor på villan 3-4 månader från maj till september. Jag är en praktisk person, Jag har utövar aktivt mina hobbies och ägnar mig åt praktiska saker. Jag tycker om att utföra arbete med händer. Det är givande att se resultatet av sina händers verk. Ifrågavarande praktiskt arbete är ett effektivt sätt att koppla av från förvaltningens och beslutsfattandets vardag

Esittely

Hej ! Nimeni on Hans Snellman, kutsumanimeltäni Hasse, ja olen Rkp:n ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa. Vuodesta 1978 olen asunut Kokkolassa, Öjassa. Olen naimisissa Bodilin kanssa, meillä on 3 lasta ja 9 lastenlasta. Ammatiltani olen poliisipäällystöä, ylikomisario ja Pohjanmaan poliisilaitoksen lupapalveluyksikön johtaja. Olen työskennellyt poliisissa yli 40 vuotta. Viimeisen 30 vuoden aikana olen toiminut erilaisissa päällystö- ja johtajatehtävissä, joista 10 vuotta apulaispoliisipäällikkönä. Toiminta-alueena on koko Pohjanmaan poliisilaitoksen alue, Kristiinankaupungista Kokkolaan.
Olen suorittanut poliisipäällystön tutkinnon Poliisin ammattikorkeakoulussa ja hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Olen ehdokas, jolla on vankka kokemus erilaisista hallinnon alueista ja luottamustehtävistä, kuten valtion hallinnossa, ja monia vaalikausia kunnan luottamustehtävissä Kokkolan kaupunginvaltuustossa ja myös hallituksessa ja monissa kaupungin lautakunnissa. Olen ollut useampia kausia Kiurun päättävissä elimissä, Soiten valtuustossa ja sen ruotsinkielisen osaston puheenjohtajana, ja nyt K-P:n hyvinvointialueen valtuustossa. Useampia kausia olen ollut K-P.n maakuntavaltuuston jäsenenä. Sen lisäksi olen ollut monta kautta Söfukin ja Centria ammattikorkeakoulun hallituksessa. Minulla on monen vaalikauden kokemus kirkollisista luottamustehtävistä, 4 kautta Porvoon hiippakuntavaltuuston jäsenenä ja useita kausia Kokkolan yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana ja nyt valtuuston jäsenä ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenenä. Olen myös ollut useita kausia Folktingetin valtuutettuna, sen hallituksen jäsenenä ja hallintovaliokunnan jäsenenä.

Olen sosiaalinen ja minulla on kyky kuunnella. Uskallan sanoa sekä kyllä että ei ja uskallan seistä mielipiteitteni takana. Olen määrätietoinen, luova, huolehtivainen ja yhteistyöhaluinen. Olen vastuuntuntoinen henkilö ja olen suuresti kiinnostunut yhteiskunnan asioista ja poliittisesta päätöksenteosta. Näilla kokemuksilla ja ominaisuuksilla asetun nöyrästi ehdokkaaksenne tulevissa eduskuntavaaleissa.
Ylen:n ja Iltalehden vaalikonesivuilla löytyy tämän lisäksi tietoa minun vastauksistani vaalikoneiden kysymyksiin ja perustelut niissä.
Perhe ja huvilaelämä ovat tietysti tärkeimmät asiat elämässä. Asumme huvilalla 3-4 kk ajan toukokuusta syyskuuhun saakka. Olen käytännönläheinen ihminen, askartelen aika paljon ja omistaudun käytännön tehtäville. Tykkään tehdä kädelläkin töitä. On kiva nähdä tuloksia omilla käsillä tehdyistä töistä. Kyseiset käytännön työ on hyvä rentoutumistapa hallinnon ja päätöksenteon arjessa.

Motion om höjande av språktillägg – Aloite kielilisän korottamisesta

Mina 3 valteman – 3 vaaliteemani

Trygghet och säkerhet – Turvallisuus

Lyssna på 35 minuters bloggdiskussion om säkerhet och trygghet. Klicka på länken nedan:

https://www.dropbox.com/s/mn29ubbz4bgg0se/Snellman%209×16.mp4?dl=0

Lyssna till min favoritlåt (önskelåt) som föreslogs i slutet av bloggen: Church Hill Boys; ”Hans namn” !

Företagsamhet och sysselsättning

Företagande och sysselsättning
En framgångsrik arbets- och näringslivspolitik med ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning förutsätter en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik.
Endast genom en hållbar tillväxt och en hög sysselsättningsgrad så kan vårt välfärdssamhälle garanteras både nu som på lång sikt. Målet är att sysselsättningsgraden borde vara minst 80 procent. Nya arbetsplatser skapas i detta nu främst i de små och medelstora företagen. Lagstiftningen ska stöda, inte försvåra företagande.

Beskatt¬ningen å sin sida ska sporra till företagande och arbetande. Inkomstskatten skall hållas på en nivå som sporrar till arbete och samfundsskatten skall likaså hållas på en nivå som främjar företagsamheten. Familjeföretagandet bör sporras med åtgärder som slopande av arvs-. och gåvoskatten vid generationsskiften.

Bristen på arbetskraft i framtiden kan och bör åtgärdas genom familjepolitiska beslut och åtgärder som ger unga familjer möjligheter att skaffa flera barn. Detta är dock inte tillräckligt, utan förutsätter även en ökad arbetskraftsinvandring. Särskilt behov av arbetskraft med yrkesutbildning finns inom handeln, näringslivet, jordbruket, industrin samt sjukvården. De invandrare som i Finland avlagt yrkesutbildning eller högskoleutbildningen borde omgående beviljas arbets- och uppehållstillstånd om förutsättningarna i övrigt uppfylls för beviljande av dessa. Detta skulle till en del tillgodose arbetskraftsbehovet inom vissa sektorer.

En konkret åtgärd för att höja sysselsättningen och minska på bristen på arbetskraft är att samarbetet mellan arbetsgivare, privata arbetsförmedlingar och TE-byråerna skulle intensifieras för att lediga jobb och arbetssökande skulle bättre möta varandra. De till TE-byråerna riktade anslagen för sysselsättningsstöd åt arbetsgivare borde utvecklas på ett sätt som är mera långsiktigt. De regler som nu tillämpats har inte gagnat arbetsgivarna och inte heller personerna som avlönats med sysselsättningsstöd på ett sådant effektivt sätt som det avsetts, eftersom personernas anställningsförhållande med nämnda anslag varat endast 6 månader , varefter person bytts ut mot ny person. Genom ett direkt 2-3 års stöd till en arbetsgivare, kunde nämnda person allt som oftast sysselsättas och få fast tjänst, när personalförhållande ändrats och arbetsgivaren sett att personen egenskaper och kunnande behövs. Därmed skulle statsmakten kunna minska på arbetslösheten och utbetalningen av arbetslöshetsersättningar.
Hans Snellman, SFP, riksdagskandidat

Yrittäjyys ja työllisyys

Yrittäjyys ja työllisyys
Menestyksellinen työ- ja elinkeinopolitiikka taloudellisine kasvuineen ja korkeine työllisyyksineen edellyttää vastuullista, kestävää ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa. Ainoastaan kestävä kasvu ja korkea työllisyys voi taata hyvinvointiyhteiskuntamme sekä nyt että pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on työllisyysasteen 80 % ylitys. Uusia työpaikkoja syntyy tällä hetkellä ainoastaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lainsäädännön on yritystoiminnan vaikeuttamisen sijasta tuettava yrittämistä.
Verotuksen pitäisi toisaalta kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon. Tulovero on pidettävä sellaisella tasolla että se kannustaa työntekoon ja yhteisövero niin ikään on pidettävä sellaisella tasolla että se edistää yrittäjyyttä. Perheyrittäjyyteen on kannustettava luopumalla perintö- ja lahjaveroista sukupolvenvaihdoksissa.
Tulevaisuuden työvoiman puutteeseen voidaan ja pitääkin puuttua ryhtymällä toimenpiteisiin perhepoliittisilla päätöksillä ja toimenpiteillä, jotka antavat nuorille lapsiperheille mahdollisuudet hankkia lisää lapsia. Tämä ei kuitenkaan yksinomaan riitä, vaan se edellyttää myös työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Ammattitaitoista työvoimaa tarvitaan erityisesti kaupan, elinkeinon, maaviljelyn, teollisuuden ja sairaanhoidon piireissä. Suomessa ammattikoulutuksen tai korkeakoulusivistyksen suorittaneille maahanmuuttajille, on viipymättä myönnettävä työ- ja oleskelulupa edellytysten niiden myöntämiselle muutoin täyttyessä. Tämä täyttäisi osittain tiettyjen sektoreiden työvoimatarpeen.
Konkreettisena toimenpiteenä työllisyyden parantamiseksi ja työvoimapulan vähentämiseksi on yhteistyön tehostaminen työnantajien, yksityisten työvoimatoimistojen ja Työ- ja elinkeinotoimistojen välillä, jotta avoimet virat ja työnhakijat paremmin kohtaisivat toisensa. TE-toimistoille suunnattuja varoja työttömien työllistämistuille olisi kehitettävä pitkäjännitteisemmällä tavalla. Tällä hetkellä sovelletut säännöt eivät ole hyödyttäneet työnantajia eivätkä myöskään työllistämistuilla palkattuja henkilöitä sellaisella tehokkaalla tavalla minkä niiden tarkoitus oli, koska henkilöiden työsuhteet ovat mainituilla tuilla kestäneet ainoastaan kuusi kuukautta, jonka jälkeen henkilö on vaihtunut uuteen henkilöön. Suoralla 2-3 vuoden työnantajalle maksettavalla tuella, mainittu henkilö voitaisiin useimmiten työllistää, ja hän voisi saada vakituisen paikan, kun henkilöstösuhde muuttuu ja työnantaja on nähnyt, että henkilön ominaisuuksia ja osaamista tarvitaan. Valtiovalta voisi siten vähentää työllisyyttä ja työttömyyskorvauksien maksamista.
Hans Snellman, RKP, eduskuntavaaliehdokas

Utbildning och Pisa

Koulutus ja Pisa

Matproduktion och försörjningsberedskap

Ruuantuotanto ja huoltovarmuus

Ukraina i våra hjärtan – Ukraina sydämmissämme

Valdebatt vid Campus Allegro kring temat ”Ukraina i våra hjärtan”. Vaalikeskustelu Campus Allegrossa ”Ukraina sydämmissämme” teeman puitteissa. Se klippet i filen nedan. Katso keskustelu alla olevassa linkissä:

https://youtu.be/ZyNnd2H8HGM

Välfärdsområdens vård, omsorg, resurser och deras framtid


Vi har nyss genomfört en omfattande reform av social-, hälso- och sjukvården i vårt land. Målet är att alla ska få den vård man behöver i tid och så nära som möjligt. De nya välfärdsområdena kämpar med ekonomin då resurstilldelningen inte motsvarar de förväntningar och krav som ställs på områdena. Detta bör den riksdag som nu väljs omedelbart korrigera. Vården och omsorgen ska kunna fås nära, i rätt tid, oavsett boningsort och modersmål. Vårdgarantin på sju dagar till primärvården och vårdgarantin på sex månader till specialiserad sjukvård ska fungera i praktiken.

Språket – att förstå och bli förstådd – är en förutsättning och en viktig beståndsdel i en fungerande och effektiv vårdprocess. Därför bör vi skapa fungerande servicestigar där de språkliga behoven beaktas. Detta är särskilt viktigt bland våra åldringar, som bör få vård på sitt modersmål, det enda språk de kanske har kvar i livets slutskede.

Vi måste också snabbt lösa personalbristen inom sjukvården. Detta bör ske på nationell nivå genom att ta fram ett åtgärdsprogram. Men det är oerhört viktigt att man på lokal och regional nivå satsar på ett utveckla ledarskapet. Vi bör se över arbetsfördelningen och skapa flexibla arbetsvillkor. Detta ökar branschens attraktionskraft, men skapar också den hållkraft som behövs för att inte regionerna ska åderlåtas på kunnig arbetskraft.

Att främja förebyggande åtgärder är av yttersta vikt då vi vill stävja kostnadsökningen inom vården. En satsning på förebyggande arbete nu ger utdelning i framtiden. Detta gäller alla åldersgrupper. Jag ser fram emot ett gott och utvecklat samarbete mellan välfärdsområdena och kommunerna i vår gemensamma strävan att skapa förutsättningar för ett gott och hälsosamt liv för kommuninvånarna.

Trots gjorda samarbetsavtal mellan välfärdsområden så är det bara att konstatera att valfriheten inte fungerar, ekonomin sviktar och kostnaderna stiger. Om vi vill det eller inte, så kommer nya förvaltningsreformer att komma på nya regeringens och riksdagens bord när långsiktiga beslut skall fattas om statens skuldbörda och ekonomi. En diskussion om minskande av landskap och välfärdsområden blir troligen aktuella. Senast då kommer de tre välfärdsområdenas Mellersta-Österbotten, Österbotten och Syd-Österbotten sammanslagning till ett område, motsvarande gamla Vasa läns område att komma i fokus. Att man överhuvudtaget splittrade det gamla Vasa läns förvaltningsområdet i ett oformligt lapptäcke av landskap och nu välfärdsområden var och är, enligt min uppfattning, ett stort misstag. Genom en eventuell framtida sammanslagning, om så blir fallet, skulle byråkratin och de kostsamma flerfaldiga förvaltningarna och ledningsnivåerna minskas, för att generera resurser till den operativa verksamheten. En reform med slopade gränser skulle skapa faktiska förutsättningar för fullföljande av den lovordade valfriheten, förbättrad service och enorma ekonomiska inbesparingar.

Hans Snellman, riksdagskandidat, SFP

Hyvinvointialueiden hoito, hoiva, resurssit ja niiden tulevaisuus

Olemme vasta toteuttaneet sosiaali-, terveys- ja sairaanhoidon laajan uudistuksen maassamme. Tavoitteena on, että jokainen saa tarvitsemansa hoidon ajoissa ja mahdollisimman läheltä. Uudet hyvinvointialueet kamppailevat talouden kanssa, kun resursointi ei vastaa niille asetettuja odotuksia ja vaatimuksia. Tähän nyt valittavan eduskunnan on puututtava ja ryhdyttävä korjaamaan. Hoito ja hoiva on järjestettävä lähelle, oikea-aikaisesti, asuinpaikasta ja äidinkielestä riippumatta. Seitsemän päivän hoitotakuu perusterveydenhuoltoon ja kuuden kuukauden hoitotakuu erikoissairaanhoitoon on saatava toimimaan käytännössä.

Kieli – ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen – on toimivan ja vaikuttavan hoitoprosessin perusedellytys. Sen vuoksi meidän on luotava toimivat hoitopolut missä kielelliset tarpeet huomioidaan. Tämä on erityisen tärkeää vanhustemme osalta, joille täytyy turvata hoito omalla kielellä, joka ehkä on ainoa kieli, jonka osaavat elämän loppuvaiheessa.

Meidän on myös nopeasti ratkaistava alan henkilöstöpula. Tähän tarvitaan kansallinen toimenpideohjelma. Samaan aikaan paikallisella ja alueellisella tasolla on kehitettävää johtajuutta, työnjakoa ja luotava joustavia työskentelyolosuhteita. Nämä toimenpiteet kasvattavat alan vetovoimaa, mutta luovat myös pitovoimaa, jota tarvitaan, jotta alueet eivät menetä osaavaa henkilöstöä.

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden edistäminen on äärettömän tärkeää, kun haluamme hillitä hoidon kustannusten kasvua. Niihin panostaminen nyt tuo säästöjä tulevaisuudessa. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä. Haluan nähdä hyvää ja kehittyvää yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä yhteisessä pyrkimyksessämme luoda edellytyksiä kuntalaisillemme hyvään ja terveelliseen elämään.

Laadittujen hyvinvointialueiden yhteistoimintasopimusten huolimatta, on todettava, että valinnanvapaus ei toimi, talous ontuu ja kustannukset nousevat. Haluammeko sitä vai ei, niin uusia hallintouudistuksia on tulossa uuden hallituksen ja eduskunnan pöydille, kun pitemmälle aikajaksolle on tehtävä päätöksiä valtion velkataakasta ja taloudesta. Keskusteluja maakuntien ja hyvinvointialueiden vähentämisestä tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi. Viimeistään silloin kolmen hyvinvointialueemme Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yhteen liittymistä tulevat fokukseen, vastaten vanhan Vaasan läänin aluetta. Se, että vanhan Vaasan läänin hallintoalue ylipäätänsä hajotettiin epätarkoituksenmukaiseksi maakunnista ja nykyisten hyvinvointialueista koostuvaksi tilkkutäkiksi oli ja on, minun mielestä, suuri virhearviointi. Mahdollisen tulevaisuudessa tapahtuvan yhteen liitämisellä byrokratia ja kalliita päällekkäisiä hallintoja ja johtoportaita vähennettäisiin, saadakseen lisää resursseja operatiiviseen toimintaan. Rajojen purkaminen antaisi todelliset mahdollisuudet kehuttujen valintavapauksien toteuttamiselle, paremmalle palvelulle ja mittaville taloudellisille säästöille.

Hans Snellman, RKP, eduskuntavaaliehdokas

Videoclip: Diskussion med Margita Lukkarinen om mina valteman – Keskustelu Margita Lukkarisen kanssa vaaliteemoistani

Lyssna! Hasses diskussion med Margita Lukkarinen kring mina valteman. Tryck länken nedtill.

Kuuntele! Hassen keskustelu Margita Lukkarisen kanssa vaaliteemoistani. Valitettavasti tämä haastattelu on käyty vain ruotsin kielellä. Paina alla oleva linkki.

https://fb.watch/jyyXndheiI/

Videoclip: SFP live sändning från Vasa torg – Live lähetys Vaasan torilta

Titta gärna på Sfp live sändning från Vasa torg. Bekanta dig med Hasse som person och som politiker. Mitt avsnitt kan ses från 5.53.10 i klippet. Garanterat ett tryggt val nr 56👍 Tryck på länken nedan.

Katso mielellään RKP:n livelähetys Vaasan torilta. Tutustu Hasseen henkilönä ja poliitikkona. Minun haastatteluosuuteni alkaa clipissä kohdasta 5.53.10. Taatusti turvallinen valinta. Paina alla oleva linkki. Valitettavasti haastattelu on vain ruotsin kielellä.

https://fb.watch/jyzAR-joN0

Hasses politikeruppgifter – Hassen poliitikon tehtäviä

Garanterat ett tryggt val nr 56 ! Taatusti turvallinen valinta !

Rösta på SFP, SFP beövs i regeringen – Äänestä RKP, RKP tarvitaan hallituksessa

RÖSTA PÅ SFP, SFP BEHÖVS I REGERINGEN

Vi lever i en värld som är i ständig förändring. Rysslands brutala invasion i Ukraina visar att Inget kan tas för givet. Vi är lyckligt lottade som får leva i ett tryggt, fritt, demokratiskt land med tillämpande av samtliga rättsstasprinciper med alla grundlagsenliga rättigheter. Att rösta är att påverka. Din röst har betydelse. Därför skall vi alla ”man ur huset” använda oss av denna vår fantastiska rättighet men även ta ansvar genom att fullfölja vår plikt att rösta.
Detta om vi vill vara med och bestämma och sitta vid de bord där besluten fattas. SFP som ett borgerligt parti jobbar på alla plan för ett stabilt och modernt Finland och vill bygga samhället genom delaktighet, dialog och samverkan samt verka konstruktivt och bygga broar. SFP har genom åren i olika regeringsperioder tydligt genom uppnådda reultat visat att vi behövs i Finlands regering. Våra kontakter till de Nordiska länderna samt på det internationella planet är oerhört värdefulla för vårt land. Därför ! Rösta svenskt, rösta på SFP.
Personligen vill jag i Sfp medverka till samhällets utveckling på alla plan, samtidigt som jag som troende i partiet, vill lyfta fram den kristna värdegrunden som i tiden och i nuet varit och är en byggsten och grunden för Finlands välgång.

Hans Snellman, riksdagskandidat, SFP

Annons